این حادثه در روز 28 مارس در دبیرستان تایپینگ در شهر لینگشان روز داده و وبسایت چینی "پیپلز دیلی" آنرا گزارش داده است.

تجاوز

با دیدن این منظره دبیران دیگر مداخله کرده و دختر دانش آموز را از چنگ این دبیر 30 ساله بیرون آوردند. گفته می شود که این دانش آموز آسیبی ندیده است.

مقامات آموزش و پرورش شهر لینگشان این رویداد را تایید کرده و گفتند که دبیر مورد بحث سابقه بیماری روانی داشته است.

این دبیر مسئول آزمایشگاه دبیرستان بوده و به گفته این مقامات بار دیگر به بیمارستان روانی منتقل شده است. مقامات امنیتی چین مشغول تحقیق پیرامون این رویداد هستند.

تجاوز

 

تجاوز

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: