گل دیدنی مثلث رم؛همکاری لوکاکو - دیبالا - سردار

دانلود ویدیو

گل دیدنی مثلث رم با پاس سردار؛ گل دوم رم به اودینزه همکاری تماشایی مثلث رم"لوکاکو - دیبالا - سردار " روی گل دوم مقابل اودینزه