پایگاه خبری خانه فوتبال:

ویدئویی از حمله تعدادی حیوان به پارک کوهسنگی مشهد که شباهت زیادی به شغال دارند در فضای مجازی منتشر شده است.

تصاویر نشان می‌دهد این حیوانات به داخل شهر آمده و باعث نگرانی شهروندان شده‌اند.

البته درباره اینکه این حیوانات شغال هستند یا بچه گرگ شک و شبهه هایی به وجود آمده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: