فیلم مهار پنالتی امارات توسط استاد بیرانوند

دانلود ویدیو

در دقیقه 64 علیرضا بیرانوند پنالتی یحیی الغسانی را مهار کرد.