پایگاه خبری خانه فوتبال:

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص شکایات باشگاه استقلال اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شکایت‌های باشگاه استقلال از پرسپولیس با حکم کمیته انضباطی رد شد.
در خصوص شکایت‌های باشگاه استقلال تهران علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر نقض مقررات مربوط به سقف بودجه و استفاده از بازیکن غیر مجاز در بازی دو تیم در تاریخ 1402/9/23 از سری مسابقات لیگ برتر و ارتکاب تخلفات انضباطی در بازی موصوف از جمله توهین، تحریک به نفرت و خشونت و تحریک عمومی توسط گولیسانی، حسین کنعانی زادگان، علیرضا بیرانوند، شهاب زاهدی و سعید صادقی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات موجه باشگاه پرسپولیس و نظر به اینکه در خصوص موارد ادعایی دلیل اثباتی اقناع آوری ارائه و تحصیل نگردیده و نسبت به موارد تخلفات انضباطی بازی  دو تیم نیز بر اساس گزارش مقامات رسمی مسابقه به موجب دادنامه قطعی صادره از سوی این کمیته به شماره ۱۷۵۹ مورخ 1402/10/7 اتخاذ تصمیم به عمل آمده است در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌گردد.

 رای صادره ظرف مدت هفت روز قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: