گل سوم قطر به ایران توسط معز علی

دانلود ویدیو

معز علی گل سوم قطر مقابل ایران را به ثمر رساند.