پایگاه خبری خانه فوتبال:

دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۴۵ را به شرح زیر اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، میزان فطریه قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) است.
همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، به این شرح است:

فطریه

 یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان
 یک ماه روزه: چهار میلیون تومان
 کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)
 کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶ هزار تومان (شانزده هزار تومان)
 حداقل فطریه هر نفر: ۶۵ هزار تومان (گندم)
 کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)
 کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان (یکصد و شصت هزار تومان)
 یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان
 قربانی: نه میلیون تومان
 عقیقه: نه میلیون تومان

فطریه

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: