پایگاه خبری خانه فوتبال:

برای یک اشعه نوری نمیتوان مرز مشخصی را معین نمود.مشاهده مقطع عرصی یک اشعه نوری نشان میدهد که شدت نور اشعه در مرکز مقطع بیشترین مقدار است و هر چه از مرکز به سمت خارج دور میشویم شدت نور کاهش می یابد.با یک ازمایش ساده میتوان مقطع عرصی یک منبع نوری مانند LED یا LD را بر روی یک صفحه سفید مشاهده کرد.

نتیجه ازمایش که نمودار شدت نور به صورت تابعی از شعاع مقطع اشعه نیز در ان نشان داده شده است.

حال باید پارامتری برای مقایسه اشعه های مختلف با یکدیگر داشته باشیم واضح است اداپتور فیبر نوری که ادا یک اشعه منحنی پهن تر و اشعه دیگر منحنی باریک تری دارد.اما این مقایسه کیفی است که از لحاظ تیوری و از روی منحنی واضح است که شدت اشعه یک منبع نوری گاوسی تا بی نهایت ادامه یابد اما شدت ان براRهای بزرگ فوقالعاده ضعیف است.

بنابراین روش متداول در این گونه موارد این است که یک قطر موثر برای اشعه مورد نظر تعریف کنیم که در ان شعاع اشعه نوری شدت قابل قبولی را دارا میباشد این قطر موثر برابر ۲WO میباشد و به ان قطر میدان مود یا MDF گفته میشود.

هسته قلاف سازندگان فیبر های نوری عموما در برگه داده مربوط به فیبر های نوری تکمد قطر هسته فیبر را ذکر نمیکنند بلکه MDFمربوط به فیبر را مشخص میکنند.

برخلاف فیبر های نوری چند مد که همه سیگنال نوری ارسالی در داخل هسته محصور میشود.

2

 

در فیبر های نوری تکمد همانطور که در شکل پیدا میشود قسمتی از سیگنال رادیویی از طریق علاف فیبر ارسال میشود و به همین دلیل در فیبر های تکمد قطر هسته در یک پارامتر جانبی به شمار می اید همچنین به دلیل این که صرایب شکست هسته و علاف در برگه داده های فیبر نوری تکمدرت دیده میشود.

مقادیر نمونه برای MDF و قطر هسته های فیبر نوری تکمد به ترتیب حدود 9.3 میلی متر میباشد و همانطور که عنوان گردید قسمتی از سیگنال نوری انتقالی از طریق فیبر نوری تکمد از داخل علاف عبور میکنند مودم فیبر نوری و به همین دلیل سریب شکست موثر برای فیبر نوری تکمد تعریف میشود  که از ترکیب صرایب شکست هسته و علاف به دست می اید و یکی دیگر از پارامتر های مهم در فیبر های نوری تکمد است.

نکته دیگری که باتید به ان اشاره کرد این است که MDF یک فیبر نوری تابع طول موج کاری است .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: