پایگاه خبری خانه فوتبال:


رییس انجمن واردکنندگان برنج از تلاش اعضاى این انجمن در مسیر حفظ آرامش بازار دومین کالاى اساسى کشور خبر داد.کریم اخوان رییس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به نقش اعضاى انجمن واردکنندگان برنج در بازار این کالا گفت:بر اساس آمار رسمى گمرک در سال ١٤٠١ سهم اعضاى انجمن واردکنندگان در تامین برنج وارداتى بخش خصوصى حدود ٧١٪؜ بوده و سایر واردکنندگان غیر عضو در حدود ٢٩٪؜ بازار را در اختیار داشتند. بر این اساس انجمن واردکنندگان با مجموع ٩٣ عضو مهمترین تشکل بخش خصوصى کشور در کنترل بازار برنج به شمار مى رود و همواره به مسئولیت خودش در این حوزه پایبند است.اخوان اضافه کرد:در سال جارى و با توجه به ممنوعیت واردات در فصل برداشت و بر این اساس که بسیارى از اعضاى انجمن در حوزه برنج داخلى نیز تجربه و سابقه فعالیت جدى داشته اند بر اساس نیاز کشور و فضاى حاکم بر بازار خصوصا شرایط محصول کشاورزان شمال کشور به این حوزه ورود کردیم و با همکارى وزارت جهاد، اداره کل استان مازندران و کشاورزان شمال کشور خرید برنج ایرانى در دستور کار انجمن قرار گرفته که به این صورت کمک به کنترل و تنظیم بازار را در بخش برنج داخلى نیز در دستور کار خواهیم داشت.رییس انجمن واردکنندگان برنج در پایان گفت: آنچه مسلم است حوزه توزیع و مصرف برنج داخلى و خارجى کاملا تفکیک شده و در مناطق مختلف کشور بر اساس ذائقه مصرف کننده متفاوت است. انجمن تلاش مى کند به وظیفه اصلى خودش در راستاى کمک به حفظ امنیت غذایى همچنین تامین دومین کالاى اساسى کشور در مسیر آرامش بازار عمل کند و در همین راستا اعضاى انجمن با استفاده از ظرفیت هاى موجود فعالیت خود را در حوزه واردات همچنین در مقاطع خاص حمایت از برنج داخلى ادامه مى دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: