پنالتی چیب رونالدو در روز بازگشت از کرونا

دانلود ویدیو

پنالتی چیپ زیبای رونالدو به اسپیزا در دقیقه 76.