4 موتور سواری  در یک  بزرگراه با سرعت 298 کیلومتر بر ساعت مشغول رانندگی بودند که با زمین خوردن یکی از آن ها  دوموتور سوار دیگر تصادف کردند که با مرگ فجیع دو موتور سوار هر تکه از اعضای بدن آن ها به یک طرف جاده پرتاب شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: