فیلم|ضربه پنالتی و گل اولسان به پرسپولیس

دانلود ویدیو

گل اول اولسان به پرسپولیس توسط پنالتی و چک کردن داور با ویدیوچک را مشاهده کنید.