فیلم لحظه خداحافظی بشار رسن با بازیکنان پرسپولیس

دانلود ویدیو

بشار رسن از کلیه مربیان و بازیکنان خداحافظی کرد و رسما از پرسپولیس جدا شد.