ببینید گل استثنایی علی کریمی برای منتخب سرخابی دقیقه 25

دانلود ویدیو

گل اول منتخب سرخابی به منتخب 98 (سوپر گل علی کریمی)