پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

 

 

یک روز یکی از بازیکنان استقلال پاکتی را نزد مجیدی برد و گفت این ۱۵۰ میلیون تومان را یکی از مدیران استقلال داده تا من بین بازیکنان پخش کنم .در این هنگام مجیدی به آن بازیکن گفت کل پول را به آن مدیر پس بده و دقیقا دو برابر آن مبلغ یعنی سیصد میلیون تومان از جیب خودش به بازیکنان پاداش داد تا آنها برای ادامه مسابقات روحیه بگیرند.

 در واقع سرمربی استقلال تصمیم گرفت به جای اینکه پاداش ۱۵۰ میلیونی یکی از مدیران را بین بازیکنان پخش کند، خودش شخصا ۳۰۰ میلیون یعنی دو برابر آن مبلغ را بازیکنان بدهد. در آن مقطع چند بازیکن استقلال این قضیه را تایید کردند و گفتند واقعاً آقا فرهاد از جیب خودش به ما پاداش داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: