گل تساوی سپاهان به پرسپولیس؛فیلم

دانلود ویدیو

گل سپاهان به پرسپولیس توسط محبی محمد محبی گل اول سپاهان مقابل پرسپولیس را به ثبت رساند.