فیلم تامل برانگیز از واکنش بد یک پلیس با سالمندان منتظر واکسن کرونا

دانلود ویدیو

برخورد نامناسب پلیس با سالمندان منتظر واکسن مامور نیروی انتظامی سالمندانی را که در صف تزریق واکسن ایستاده اند هل می دهد و می اندازد. مکان و زمان این ویدئو نامشخص است.