بدهی فدراسیون فوتبال به شستا تسویه شد؟

دانلود ویدیو

وزیر رفاه گفت: طبق گزارشات مکتوب سازمان تمامی طلب بطور کامل وصول شده است