ببینید پاس گل فوق العاده علیرضا جهانبخش برای فاینورد

دانلود ویدیو

پاس گل دیدنی جهانبخش در بازی فاینورد مقابل اوترخت علیرضا جهانبخش با پاسی دیدنی، گل اول فاینورد مقابل اوترخت را ساخته و پرداخته کرد.