پایگاه خبری خانه فوتبال:

یکی از گلرهای ملی پوش تیم ملی و یکی از مدافعان که شوخ طبع نیز هستند حسابی با این واژه همبازیان خود را در تمرینات و رختکن تیم ملی می خندانند و به آنها روحیه می دهند!

علی کریمی ستاره سابق تیم ملی نیز به تازگی به فدراسیون فوتبال طعنه زده و گفته بود: شایسته ها خانه نشین شده اند و ما دلمان را به خوبان عالم خوش کرده ایم!

این صحبت ها، شوخی ها و حتی مطالب جدی و انتقادی رسانه ها هم باعث نشده است فدراسیون فوتبال و دوستان قید خوبان عالم را بزنند؛ حتی برخی آقایان در رسانه ملی نیز به آن اشاره می کنند!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: