ببینید|فیلم| گل اول پرسپولیس به ایرالکو

دانلود ویدیو

گل اول پرسپولیس به آلومینیوم توسط احسان پهلوان در دقیقه ۹ زده شد.