ببینید| گل سوم آلومینیوم اراک به پرسپولیس

دانلود ویدیو

آلومینیوم اراک در مصاف با پرسپولیس توسط محمدرضا آزادی به گل سوم رسید.