پایگاه خبری خانه فوتبال:

براساس بررسی‌های اولیه، معلم مربوطه طی تماسی با دانش آموز، از وی دلجویی کرده و موضوع به صلح و سازش بین معلم و شاگرد انجامیده است.  

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: