نتیجه جلسه ربیع خواه و باشگاه پرسپولیس|فیلم

دانلود ویدیو

صحبت های ربیع خواه پس از جلسه با باشگاه پرسپولیس محسن ربیع خواه بازیکن اسبق پرسپولیس جهت دریافت مطالبات پیشین وارد باشگاه پرسپولیس شده بود.