ببینید گل مهدی طارمی به موناکو و گزارشگر پر شور پرتغالی

دانلود ویدیو

گزارش پر احساس گزارشگر پرتغالی روی گل جدید طارمی مقابل موناکو مهدی طارمی باز هم تور دروازه رقبا را به لرزه درآورد و اینبار موناکو را به لیست قربانیان خود افزود. در این ویدیو به گزارش احساسی و حماسی گزارشگر پرتغالی روی این گل توجه کنید.