ببینید معرفی عمر الموسه توسط باشگاه العربی قطر

دانلود ویدیو

عمر السومه با عقد قراردادی به العربی قطر پیوست مهاجم سرشناسی سوریه ای در العربی قطر