لحظه ترسناک سوختن مردم در شام غریبان|آتش هولنک بر صورت عزاداران

دانلود ویدیو

لحظه آتش گرفتن دسته جمعی افراد در عزاداری امام حسین | نادیده گرفتن آتش این بلا را سر عزاداران آورد!