سلامت مهاجم هلندی پرسپولیس تایید شد

مجوز پزشکی لوکادیا صادر شد