ببینید زورگیری هولناک با قمه از زن راننده وسط ترافیک اتوبان نیایش

دانلود ویدیو

خفت‌گیری عجیب و وحشیانه از یک خانم در بزرگراه نیایش در شهر تهران با قمه!