ببینید گل اول انگلیس به ایران توسط بلینگهام

دانلود ویدیو

جود بلینگهام گل اول انگلیس مقابل ایران را با ضربه سر دیدنی به ثمر رساند.