گل فنی دیدنی و گل دوم کرواسی به مراکش

دانلود ویدیو

میسلاو اورشیچ با یک ضربه فنی و دیدنی گل دوم کرواسی مقابل مراکش را به ثمر رساند.