فیلم ناگوار|خداحافظی با سد لتیان

دانلود ویدیو

۸۹ روز دیگر آب سد لتیان به اتمام می‌رسد. بر اساس این گزارش، دریاچه کوچک شده و ۵۰ متر دور‌تر از خبرنگار خشکی دیده می‌شود و دریاچه تمام شده است. تپه‌های دورتا دور دریاچه هم برفی روی آن قرار نگرفته است.