ببینید بدل پله در مراسم تدفین مروارید سیاه

دانلود ویدیو

بدل پله هم در مراسم تدفینش حضور داشت