فیلم گل دوم پرسپولیس به تراکتور توسط ترابی

دانلود ویدیو

گل دوم پرسپولیس توسط مهدی ترابی با حکت درخشان محمد عمری در دقیقه 30 زده شد.