پایگاه خبری خانه فوتبال:

با توجه به شکایت سیدمحمد میری از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 98 میلیون و 10 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به دعوی خواهان به میزان 17 میلیارد و 200 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت مسعود عباس زاده از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22 میلیون و 236 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: