فیلم گل اول طارمی به فامالیسائو

دانلود ویدیو

مهدی طارمی، گل اول پورتو مقابل فامالیسائو را به ثمر رساند.