فیلم|عبور وحشتناک با مرسدس بنز SLS بر روی دیواره و سقف تونل

دانلود ویدیو

ببینید | لحظه عجیب حرکت مرسدس بنز روی دیواره و سقف تونل توسط مایکل شوماخر ویدیو عجیب از حرکت مرسدس بنز SLS بر روی دیواره و سقف تونل توسط مایکل شوماخر را ببینید.