فیلم|جشن صعود پورموسوی با پرچم تمام خوزستان

دانلود ویدیو

جشن صعود پورموسوی با پرچم تمام خوزستان پس از برتری برابر آرمان گهر