فیلم گل اول سپاهان به پیکان با ضربه سر اسدی

دانلود ویدیو

گل اول سپاهان به پیکان با ضربه سر رضا اسدی در دقیقه 29 پیکان 1 - سپاهان 1