فیلم گل ایران به بلغارستان با ضربه محبی و پاس دیدنی قدوس

دانلود ویدیو

گل اول ایران به بلغارستان توسط محمد محبی در دقیقه 13 بلغارستان 0 - ایران