گل سپاهان به نیروی هوایی عراق|دانشگر جبران کرد

دانلود ویدیو

گل اول سپاهان توسط محمد دانشگر در دقیقه 30 نیروی هوایی 1 - سپاهان 1