فیلم پاس گل دیدنی طارمی مقابل ژیل ویسنته

دانلود ویدیو

پاس گل فوق العاده طارمی، گل اول پورتو به ژیل ویسنته توسط جیم در دقیقه 8