فیلم| گل تماشایی آلمالیق به سپاهان

دانلود ویدیو

گل اول آلمالیق ازبکستان به سپاهان توسط میرژاخون میرخمدوف در دقیقه 36 به ثمر رسید.