پایگاه خبری خانه فوتبال:

دبل حسین نژاد؛ گل نهم سپاهان به آلمالیق​

دبل آل کثیر؛ گل هشتم سپاهان به آلمالیق

گل هفتم سپاهان به آلمالیق توسط مغانلو


گل ششم سپاهان به آلمالیق (پنالتی - آل کثیر)

گل پنجم سپاهان به آلمالیق توسط رضائیان

گل چهارم سپاهان به آلمالیق توسط محمد قربانی​

گل سوم سپاهان به آلمالیق توسط حسین نژاد

گل دوم سپاهان به آلمالیق توسط اسدی​

گل اول سپاهان به آلمالیق توسط احمدزاده
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: