(ویدئو) گل ایران به ترکمنستان؛شوت نورافکن

گل پنجم ایران به ترکمنستان توسط نورافکن در دقیقه 90+2