(ویدئو) گل ایران به ترکمنستان (مهدی قایدی)

دانلود ویدیو

گل اول ایران به ترکمنستان توسط مهدی قایدی - دقیقه 45+5