آخرین وضعیت پرسپولیس در قطر

دانلود ویدیو

توضیحات پیروانی درباره شرایط فعلی پرسپولیس در قطر