فوری؛ ۲۰ میلیون نفر کوپن الکترونیکی می گیرند|فیلم

دانلود ویدیو

طرح «کوپن الکترونیکی» به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. کوپن الکترونیکی قرار است برای ۲۰ میلیون نفر فعال شود.