افزایش حقوق کارمندان با شرایط جدید؛شکاف دستمزد پر می شود