افزایش میلیونی ارزش سهام عدالت|رشد غافلگیرکننده سهام عدالت با کم